Gimnazija Nova Gorica

telefon: (05) 33-58-400
telefaks: (05) 33-58-420
splet: http://www.gimng.si

Plačilo izpitov mature

Maturo oziroma posamezne maturitetne predmete v tekočem šolskem letu plačajo naslednji kandidati:

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka (v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja)
Kandidati, ki opravljajo maturo v skladu z 2 odstavkom 24. člena Zakona o maturi, Uradni list RS št. 1/07 UPB (21-letniki).
Kandidati, ki popravljajo ali izboljšujejo maturitetne predmete

Stroške opravljanja mature se plača na srednji šoli, kjer bo kandidat v celoti ali delno opravljal splošno maturo.
Stroške izpitnega gradiva se plača na Državnem izpitnem centru – DIC v Ljubljani.
Plačilo mature se izvede TAKOJ ob prijavi k splošni maturi.
Priporočam, da kandidati predhodno poravnajo znesek in k prijavi prinesejo samo odrezek vplačila
(na vpogled).

Prvi del plačila se izvede s plačilnim nalogom BN 02 (položnico) na naslov šole - Gimnazija Nova Gorica.
Drugi del plačila pa se izvede s plačilnim nalogom BN 02 (položnico) na Državni izpitni center v Ljubljani.
Zadnji rok prijave in vplačil za spomladanski rok – A splošne mature je 30. marec, za jesenski rok – B pa 11. julij.
Kandidat, ki ne poravna obveznosti, nima pravice pristopiti k opravljanju mature!

Lestvica za plačilo izpitov splošne mature:
Izpit Cena maturitetnega izpita na šoli: Izpit Cene maturitetnih izpitnih pol* RIC
Državni izpitni center
1 100,00 € 1   24,00 €
2 200,00 € 2   48,00 €
3 300,00 € 3   72,00 €
4 400,00 € 4   96,00 €
5 500,00 € 5 120,00 €

Prvi del zneska kandidat nakaže s plačilnim nalogom BN 02 na naslov Gimnazije Nova Gorica:

Gimnazija Nova Gorica
Delpinova ulica 9

5000 Nova Gorica

Številka transakcijskega računa: 01100-6030695382
Referenca: 00 760103
Namen plačila koda /pripis: GDSV / maturitetni izpit

Primer pravilno izpolnjenega obrazca plačilnega naloga – BN 02 za opravljanje maturitetnih izpitov na šoli.

Drugi del zneska kandidat nakaže s plačilnim nalogom BN 02 na naslov Državnega izpitnega centra:

Državni izpitni center
Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

Številka transakcijskega računa: 01100-6030632914
Referenca: 00 34814 +
EMŠO kandidata
Namen plačila koda /pripis: GDSV / maturitetni izpit

Primer pravilno izpolnjenega obrazca plačilnega naloga – BN 02 za plačilo izpitnih pol na Državnem izpitnem centru.

V primeru, da imate pri izpolnjevanju UPN težave, potem EMŠO kandidata razdelite z vezajem na dva dela npr.: 0101001-505123

Vplačani znesek je pogoj za veljavnost prijave k maturitetnemu izpitu. Kandidat vplača znesek v celoti ob prijavi. Kandidat, ki ne poravna obveznosti, nima pravice pristopiti k opravljanju maturitetnega izpita.

Ob prijavi mora kandidat navesti pravilne podatke. Avtomatičen prenos vplačanega zneska z enega na drugi rok mature na Državnem izpitnem centru ni možen. Kandidat lahko pisno prekliče prijavo k opravljanju maturitetnega izpita najkasneje pet dni pred začetkom izpitnega roka, in sicer za spomladanski rok do 25. maja in jesenski rok do 20. avgusta. Kandidati po eelektronski pošti prejmejo odjavni obrazec (pdf), ki ga potem lahko tudi po e-pošti priložijo na Državni izpitni center (info@ric.si) skupaj s prošnjo za vračilo nakazila in številko transakcijskega računa. Na ta račun bo Državni izpitni center vrnil ustrezni del vplačanega zneska, z odbitkom 5,00 € za administrativne stroške, najkasneje do objave rezultatov mature na šolah.

Kandidat lahko po objavi maturitetnih ocen (predvidoma v sredini meseca julija) v treh dneh po objavi rezultatov zahteva vpogled v izpitno polo in poda ugovor na oceno. V tem primeru so stroški plačila, ki jih ravno tako nakaže na transakcijski račun Državnega izpitnega centra naslednji:

ugovor na način izračuna izpitne ocene: 6.00 €
ugovor na oceno: 33.00 €