Gimnazija Nova Gorica

telefon: (05) 33-58-400
telefaks: (05) 33-58-420
splet: http://www.gimng.si

Plačilo izpitov mature

Maturo oziroma posamezne maturitetne predmete v tekočem šolskem letu plačajo naslednji kandidati:

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka (v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja)
Kandidati, ki opravljajo maturo v skladu z 2 odstavkom 24. člena Zakona o maturi, Uradni list RS št. 1/07 UPB (21-letniki).
Kandidati, ki popravljajo ali izboljšujejo maturitetne predmete

Stroške opravljanja mature se plača na srednji šoli, kjer bo kandidat v celoti ali delno opravljal splošno maturo.
Stroške izpitnega gradiva se plača na Državnem izpitnem centru – DIC v Ljubljani.
Plačilo mature se izvede TAKOJ ob prijavi k splošni maturi.
Priporočam, da kandidati predhodno poravnajo znesek in k prijavi prinesejo samo odrezek vplačila.

Prvi del plačila se izvede s plačilnim nalogom BN 02 (položnico) na naslov šole - Gimnazija Nova Gorica.
Drugi del plačila pa se izvede s plačilnim nalogom BN 02 (položnico) na Državni izpitni center v Ljubljani.
Zadnji rok prijave in vplačil za spomladanski rok – A splošne mature je 30. marec, za jesenski rok – B pa 11. julij.
Kandidat, ki ne poravna obveznosti, nima pravice pristopiti k opravljanju mature!

Lestvica za plačilo izpitov splošne mature:
Izpit Cena maturitetnega izpita na šoli: Izpit Cene maturitetnih izpitnih pol* RIC
Državni izpitni center
1 100,00 € 1   24,00 €
2 200,00 € 2   48,00 €
3 300,00 € 3   72,00 €
4 400,00 € 4   96,00 €
5 500,00 € 5 120,00 €

Prvi del zneska kandidat nakaže s plačilnim nalogom BN 02 na naslov Gimnazije Nova Gorica:

Gimnazija Nova Gorica
Delpinova ulica 9

5000 Nova Gorica

Številka transakcijskega računa: 01100-6030695382
Referenca: 00 760103
Namen plačila koda /pripis: GDSV / maturitetni izpit

Primer pravilno izpolnjenega obrazca plačilnega naloga – BN 02 za opravljanje maturitetnih izpitov na šoli.

Drugi del zneska kandidat nakaže s plačilnim nalogom BN 02 na naslov Državnega izpitnega centra:

Državni izpitni center
Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

Številka transakcijskega računa: 01100-6030632914
Referenca: 00 34814 +
EMŠO kandidata
Namen plačila koda /pripis: GDSV / maturitetni izpit

Primer pravilno izpolnjenega obrazca plačilnega naloga – BN 02 za plačilo izpitnih pol na Državnem izpitnem centru.

V primeru, da imate pri izpolnjevanju UPN težave, potem EMŠO kandidata razdelite z vezajem na dva dela npr.: 0101996-505011

Vplačani znesek je pogoj za veljavnost prijave k maturitetnemu izpitu. Kandidat vplača znesek v celoti ob prijavi. Kandidat, ki ne poravna obveznosti, nima pravice pristopiti k opravljanju maturitetnega izpita.

Ob prijavi mora kandidat navesti pravilne podatke. Avtomatičen prenos vplačanega zneska z enega na drugi rok mature na Državnem izpitnem centru ni možen. Kandidat lahko pisno prekliče prijavo k opravljanju maturitetnega izpita najkasneje pet dni pred začetkom izpitnega roka, in sicer za spomladanski rok do 25. maja in jesenski rok do 20. avgusta.
V tem primeru mora na Državni izpitni center nasloviti prošnjo za vračilo in poleg priložiti odrezek odjave od splošne mature (prejme na šoli, ob uradni odjavi) in sporočiti naslov – številko transakcijskega računa, kamor mu bo Državni izpitni center vrnil ustrezni del vplačanega zneska, z odbitkom 5,00 € za administrativne stroške, najkasneje do objave rezultatov mature na šolah.

Kandidat lahko po objavi maturitetnih ocen (predvidoma v sredini meseca julija) v treh dneh po objavi rezultatov zahteva vpogled v izpitno polo in poda ugovor na oceno. V tem primeru so stroški plačila, ki jih ravno tako nakaže na transakcijski račun Državnega izpitnega centra naslednji:

ugovor na način izračuna izpitne ocene: 6.00 €
ugovor na oceno: 33.00 €