Gimnazija Nova Gorica

telefon: (05) 33-58-400
telefaks: (05) 33-58-420
splet: http://www.gimng.si

Vpogled v izpitno dokumentacijo

Kandidat lahko v 3 dneh po objavi rezultatov splošne mature zahteva, da mu Državni izpitni center - DIC omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo in način izračuna ocene.

Če kandidat zamudi rok za vložitev ugovora ali če ugovor ne vsebuje vseh potrebnih sestavin in kandidat kljub pozivu v roku 8 dni od prejema poziva, ugovora ne dopolni, DKSM njegov ugovor zavrže.

Objava rezultatov splošne mature v tekočem šolskem letu:

spomladanski izpitni rok: četrtek, dne 11.7.2019 od 7:00 ure dalje
jesenski izpitni rok: torek, dne 17.9.2019 od 7:00 ure dalje

Kandidati bodo opravili vpogled v rezultate mature preko spletne strani: rezultati splošne mature
(Uporabniško ime: EMŠO in geslo: šifra kandidata, ki jo je pridobil pri pisnem izpitu splošne mature) preko spletne strani.

Kandidati lahko v skladu z določili zakona vložijo zahtevo za vpogled (primer obrazca vpogleda: Obrazec vpogleda v izpitno dokumentacijo) najkasneje v 3 dneh po uradni objavi rezultatov s priporočeno pošiljko ali ob delavnikih osebno na vložišče Državnega izpitnega centra.
Hitrejša, cenejša in bolj preprosta pa je oddaja vloge vpogleda preko elektronske pošte na spletni naslov: info@ric.si, kjer kandidat v sporočilu napiše svoje osebne podake: Ime, Priimek, datum rojstva ter navede predmete, ki bi rad vpogledal.

Državni izpitni center bo pripravil časovni razpored (datum in ura) vpogledov in o tem obvestil kandidata, najkasneje v 8 dneh od prejema vloge, s pomočjo spletne aplikacije - rezultati splošne mature.

Začetek vpogledov v izpitno gradivo v tekočem šolskem letu:

spomladanski izpitni rok: sreda, dne 17.7.2019
jesenski izpitni rok: ponedeljek, dne 23.9.2019

Kandidati pri vpogledu vidijo:

kopije izpitnih pol
kopije listov za odgovore
kopije ocenjevalnih obrazcev
točkovnik
navodila za ocenjevanje

Poleg tega kandidati prejmejo tudi pisno razlago načina izračuna ocene.

Prošnjo za vpogled v izpitno dokumentacijo napiše vsak kandidat sam in jo pošlje na Državni izpitni center. Kandidat si lahko izpitno dokumentacijo ogleda v spremstvu še ene osebe. Če se kandidat vpogleda ne more udeležiti, lahko za to pooblasti drugo osebo, ki mora ob vpogledu predložiti uradno pooblastilo.

Vsi vpogledi so v celoti brezplačni! Po opravljenem vpogledu v izpitno dokumentacijo lahko kandidat vloži ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno.

* Ugovor na način izračuna izpitne ocene

Naslednji dan po vpogledu v izpitno dokumentacijo lahko kandidat vloži na Državno komisijo za splošno maturo (DKSM) obrazložen pisni ugovor na način izračuna ocene. Zahtevi mora predložiti dokazilo o plačanem pavšalnem znesku za stroške ugovora 6.00 € za 1 maturitetni predmet. DKSM odloči v ugovoru v 60 dneh po prejemu vloge.
V tem postopku se preveri, ali so bile ocenjene vse naloge oziroma deli izpita, ali so bili vsi seštevki točk pravilno izračunani, ali so bili vsi podatki pravilno vneseni v računalniško bazo podatkov, ali so bile upoštevane morebitne prilagoditve ocenjevanja ter ali je kandidat glede na doseženo število točk in potrjene meje med ocenami dobil ustrezno oceno.
V postopku se ne pregledujejo izpitne pole in se ne preverja pravilnost ocenjevanja. V tem postopku ne sodelujejo izvedenci za posamezne predmete splošne mature. Če je ugovor upravičen, se ocena popravi in kandidatu vrne plačani pavšalni znesek za stroške ugovora. Odločitev DKSM je dokončna.

Cena ugovora na način izračuna izpitne ocene za 1 maturitetni predmet znaša 6.00 €

Znesek kandidat nakaže s plačilnim nalogom BN 02 - položnico na naslov Državnega izpitnega centra:

Državni izpitni center
Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

Številka transakcijskega računa: 01100-6030632914
Referenca: 00 3660871
Koda namena: GDSV - plačilo blaga in storitev
Namen plačila (pripis): ugovor na način izračuna izpitne ocene

Primer pravilno izpolnjenega obrazca plačilnega naloga - BN 02

BN2 ugovor na način izračuna izpitne ocene

* Ugovor na oceno

Kandidat lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu v izpitno dokumentacijo vloži na Državno komisijo za splošno maturo (DKSM) obrazložen pisni ugovor na oceno, če meni, da ni bil ocenjen v skladu z veljavnimi navodili za ocenjevanje in točkovnikom. Kandidat mora predložiti dokazilo o plačanem pavšalnem znesku za stroške ugovora 33.00 € za 1 maturitetni predmet. DKSM odloči v ugovoru v 60 dneh po prejemu vloge. V tem postopku DKSM zaprosi za strokovno mnenje izvedenca, ki pregleda vse naloge oziroma vse izpitne pole kandidata in poda mnenje o pravilnosti ocenjevanja oziroma svojo oceno izpitnega izdelka kandidata. DKSM odloči o ugovoru na oceno na podlagi ponovnega pregleda izpitne dokumentacije in mnenja izvedenca. Če je ugovor upravičen, se ocena popravi in kandidatu vrne plačani pavšalni znesek za stroške ugovora. Odločitev DKSM je dokončna.

Cena ugovora na oceno za 1 maturitetni predmet znaša 33.00 €.

Znesek kandidat nakaže s plačilnim nalogom BN 01 - položnico na naslov Državnega izpitnega centra:

Državni izpitni center
Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

Številka transakcijskega računa: 01100-6030632914
Referenca: 00 3660871
Koda namena: GDSV - plačilo blaga in storitev
Namen plačila (pripis): ugovor na oceno

Primer pravilno izpolnjenega obrazca plačilnega naloga - BN 02

BN2 ugovor na oceno

Dodatne informacije lahko kandidati dobijo vsak delavnik med 9:00 in 10:00 uro ter med 12:00 in 13:00 uro na telefonski številki: (01) 548-46-20.