Gimnazija Nova Gorica

telefon: (05) 33-58-400
telefaks: (05) 33-58-420
splet: http://www.gimng.si

Vpogled v izpitno dokumentacijo

RIC je kandidatom preji e-pošte že posredoval podatke za aktivacijo uporabniškega računa za spletno stran http://matura.ric.si.
(Uporabniško ime: EMŠO in geslo: šifra kandidata, ki jo je kandidat pridobil pri pisnem izpitu splošne mature ali preko spletne strani.
V primeru izgube šifre lahko kandidat ponovno zaprosi Državni izpitni center za izdajo nove. Spletni naslov: info@ric.si
V elektronski prošnji pa mora poleg osebnih podatkov obvezno priložiti tudi skenirano/fotografirano osebno izkaznico. Prosim vas, naj datoteka ne presega 1MB!

Začetek vpogledov v izpitno gradivo v tekočem šolskem letu:
spomladanski izpitni rok: ponedeljek, dne 12.7.2021 od 7:00 ure dalje
jesenski izpitni rok: četrtek, dne 16.9.2021 od 7:00 ure dalje

Preko navedene spletne strani ima kandidat na dan objave rezultatov splošne mature možnost do e-vpogleda svojih rezultatov in do svoje izpitne dokumentacije.

Kandidati pri vpogledu v izpitno gradivo vidijo:
izpitne pole
doseženo število točk po nalogah
doseženo število točk po izpitnih polah
točkovnik
navodila za ocenjevanje

 E-vpogledi v skladu s koledarjem splošne mature 2021 trajajo tri dni, in sicer:
od 12. — 14.7.2021 na spomladanskem izpitnem roku in
od 16. — 18. 9. 2021, na jesenskem izpitnem roku 2021.

Kandidat Iahko v navedenem roku v izpitno dokumentacijo vpogleda večkrat.
Po pregledu datotek imajo največ 3 dni časa, da na Državni izpitni center vložijo ugovor na način izračuna ocene ali ugovor na oceno.

Če kandidat zamudi rok za vložitev ugovora ali če ugovor ne vsebuje vseh potrebnih sestavin (vloga + dokazilo vplačila) in kandidat kljub pozivu ugovora ne dopolni, DKSM njegov ugovor zavrže. Te zadeve pa morajo spremljati kandidati sami!

Kandidati lahko v skladu z določili zakona o SM vložijo ugovor na oceno ali ugovor na način izračuna ocene najkasneje v 3 dneh po uradni objavi rezultatov prek spletne aplikacije »http://matura.ric.si.« na Državno komisijo za splošno maturo vloži e-ugovor na način izračuna izpitne ocene v obliki pdf-datoteke. Poleg e-ugovora mora prek spletnega vmesnika naložiti tudi potrdilo o plačilu stroškov, ki so navedeni v nadaljevanju. Do konca roka za vložitev e-ugovora Iahko kandidat svojo vlogo spreminja brez omejitev, po roku pa se spletna stran zapre in ugovor oziroma spremembe ne bodo več možne.

 Vsak kandidat napiše ugovor samostojno! Univerzalni obrazec (žal) ne obstaja! Obvezno pa je poleg potrebno priložiti tudi potrdilo (odrezek) vplačila, odvisno od ugovora. Cenik je napisan v nadaljevanju spodaj. Vzorec dela ugovora iz informatike: ugovor informatika

Vsi vpogledi so v celoti brezplačni! Po opravljenem vpogledu v izpitno dokumentacijo lahko kandidat vloži ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno.

* Ugovor na način izračuna izpitne ocene

Kandidat vloži na Državno komisijo za splošno maturo (DKSM) obrazložen pisni ugovor na način izračuna ocene. Zahtevi mora predložiti dokazilo o plačanem pavšalnem znesku za stroške ugovora 6.00 € za 1 maturitetni predmet. V tem postopku se na podlagi navedb kandidata v ugovoru in v skladu z navodili DK SM preveri, ali so bile ocenjene vse naloge oziroma vsi deli izpita, preveri se pravilnost računalniških zapisov števila točk in izračunov povprečnega števila točk ter pravilnost izračuna povprečnega števila točk oz. upoštevanje števila točk kontrolnega ocenjevalca. Preveri se ali so bila pri ocenjevanju upoštevane posebnosti pri načinu ocenjevanja ter upoštevanje prilagojenih navodil za ocenjevanje pri kandidatih s posebnimi potrebami, ali je bila ocena glede na potrjene meje med ocenami (upoštevaje pogojno pozitivne) pravilno postavljena. V postopku se NE pregledujejo izpitne pole in se NE preverja pravilnost ocenjevanja.   V tem postopku ne sodelujejo izvedenci za posamezne predmete splošne mature. Če je ugovor upravičen, se ocena popravi in kandidatu vrne plačani pavšalni znesek za stroške ugovora. Postopek izvede Državni izpitni center in svoje ugotovitve posreduje DKSM, ki odloči o ugovoru v 60 dneh po prejemu vloge. Ce je ugovor utemeljen, se določi nova ocena in kandidatu vrne plačani pavšalni znesek za stroške ugovora. Ce je ponovno izračunana ocena enaka ali nižja od prvotno dodeljene, se ugovor kandidata zavrne. Odločitev DKSM je dokončna.

Cena ugovora na način izračuna izpitne ocene za 1 maturitetni predmet znaša 6.00 €

Znesek kandidat nakaže s plačilnim nalogom BN 02 - položnico na naslov Državnega izpitnega centra:

Državni izpitni center
Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

Številka transakcijskega računa: 01100-6030632914
Referenca: 00 3660871
Koda namena: GDSV - plačilo blaga in storitev
Namen plačila (pripis): ugovor na način izračuna izpitne ocene

Primer pravilno izpolnjenega obrazca plačilnega naloga - BN 02

BN2 ugovor na način izračuna izpitne ocene

* Ugovor na oceno

Skladno s Sklepom o prilagoditvah splošne in poklicne mature v tekočem šolskem letu (Uradni list RS št. 30/2021 in 58/2021), lahko kandidat kadarkoli v času trajanja e-vpogledov določnega s koledarjem splošne mature, najpozneje pa dan po zaključku roka za e-vpoglede, to je 3 dni po uradni objavi rezultatov SM prek spletne aplikacije http://matura.ric.si na Državno komisijo za splošno maturo vloži e-ugovor na oceno v obliki pdf-datoteke. Poleg e-ugovora mora prek spletnega vmesnika naložiti tudi potrdilo o plačilu stroškov 33.00 € za vsak maturitetni predmet. Do konca roka za vložitev e-ugovora lahko kandidat svojo vlogo spreminja brez omejitev, po roku pa se spletna stran zapre in ugovor oziroma spremembe ne bodo več možne.

V tem postopku izvedenec pregleda dokumentacijo kandidata, kije vložil ugovor (vse naloge oz. vse izpitne pole kandidata), preveri pravilnost ocenjevanja in poda izvedensko mnenje. DKSM pregleda dokumentacijo kandidata in potrdi izvedensko mnenje. Na podlagi potrjenega mnenja Državni izpitni center pripravi ponovni izračun izpitne ocene. Ce je ponovno izračunana ocena višja od prvotno dodeljene, sprejme DKSM sklep o utemeljenosti ugovora in določi novo oceno, kandidatu pa se vrne plačani pavšalni znesek za stroške ugovora. Ce je ponovno izračunana ocena enaka ali nižja od prvotno dodeljene, se ugovor kandidata zavrne. DK SM odloči o ugovoru v 60 dneh po prejemu vloge. Odločitev DKSM je dokončna.

Cena ugovora na oceno za 1 maturitetni predmet znaša 33.00 €.

Znesek kandidat nakaže s plačilnim nalogom BN 01 - položnico na naslov Državnega izpitnega centra:

Državni izpitni center
Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

Številka transakcijskega računa: 01100-6030632914
Referenca: 00 3660871
Koda namena: GDSV - plačilo blaga in storitev
Namen plačila (pripis): ugovor na oceno

Primer pravilno izpolnjenega obrazca plačilnega naloga - BN 02

BN2 ugovor na oceno

Dodatne informacije lahko kandidati dobijo vsak delavnik med 9:00 in 10:00 uro ter med 12:00 in 13:00 uro na telefonski številki: (01) 548-46-20.