Gimnazija Nova Gorica

telefon: (05) 33-58-400
telefaks: (05) 33-58-420
splet: http://www.gimng.si

Vpis na fakultete

Uspešno opravljena matura je pogoj za vpis na univerzo. Če vpis na določen študij ni omejen in če kot pogoj za vključitev ni določena posebna nadarjenost ali psihofizične sposobnosti (npr. arhitektura, glasba, šport), zadostuje uspešno opravljena matura.

V primeru omejitve vpisa posamezne fakultete upoštevajo poleg splošnega uspeha na maturi (60 %) še uspeh v tretjem in četrtem letniku srednje šole (40 %), lahko pa tudi uspeh pri posameznih predmetih mature ter uspeh pri posameznih predmetih v tretjem in četrtem letniku srednje šole (npr. oceno iz angleščine ali nemščine ali pa oceno iz matematike) ali pa posebno nadarjenost (arhitektura, glasba, šport).

Glede informacij o vpisu, si lahko pomagate s spletno stranjo: Vpisna služba

Od šolskega leta 2014/2015 dalje dijaki praviloma opravijo samo elektronsko prijavo na Vpisno službo Univerze v Ljubljani.
Na upravni enoti si morajo zato pravočasno pridobiti digitalno potrdilo (Sigen-CA)!

Dopis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: digitalno potrdilo: digitalno potrdilo
   

Okvirni datumi, ki so pomembni za letošnje četrtošolce:

 • 3 teden v januarju: Razpis vpisa
 • 2 teden v februarju (vedno petek in sobota): Informativni dan
 • do 8. marec: Prva prijava za vpis na fakulteto
 • do 25. aprila: Sklep o omejitvi vpisa
 • do 23. aprila: Računalniški izpis o prijavi - dijak dobi na dom
 • od 1. do 12. julija: Preizkusi nadarjenosti in psihofizične sposobnosti
 • 3 teden v juliju: Rezultati mature
 • do 23. julija: Sklep o rezultatu izbirnega postopka - dijak dobi na dom
 • od 10. avgusta do 30. septembra: Vpis sprejetih dijakov
 • od 1. avgusta do 5. septembra: Druga prijava
 • do 25. septembra: Rezultati izbirnega postopka - dijak dobi na dom
 • od 1. do 10. oktobra: Tretji rok za vpis

Svetovalna delavka dijake seznani z zanimivostmi študija na fakultetah, s posebnostmi posameznih fakultet in z načinom vpisa ter s potrebnimi izbirnimi predmeti, ki jih posamezne smeri zahtevajo. Npr.:

 • Medicinska in veterinarska fakulteta: en naravoslovni predmet;
 • Biotehniška fakulteta: smer biologija - biologija;
 • Filozofska fakulteta:
  • filozofija - en predmet: filozofija, zgodovina, sociologija, kemija, fizika, biologija, drugi tuji jezik, latinski jezik;
  • umetnostna zgodovina - en predmet: zgodovina umetnosti, geografija, zgodovina, drugi tuji jezik;
  • arheologija - en predmet: geografija, zgodovina, drugi tuji jezik, latinski jezik;
  • etnologija in kulturna antropologija - en predmet: geografija, zgodovina, drugi tuji jezik, sociologija;
  • geografija - en predmet: geografija, zgodovina, drugi tuji jezik, sociologija, kemija, fizika, biologija, ekonomija;
  • tuji jeziki: jezik, ki ga dijak želi študirati.

Na roditeljskih sestankih seznanimo z vpisom na fakultete tudi starše dijakov četrtega letnika. Prijave za vpis dijaki izpolnijo pod vodstvom svetovalne delavke. Prijava mora biti pravilno izpolnjena (izbira ustrezne smeri, pravilen vrstni red fakultet ...).

KAM PO USPEŠNO OPRAVLJENI MATURI?

V preteklem šolskem letu se je večina naših dijakov (85%) vpisala na želen študij. Podobno kot v predhodnih generacijah so se vpisali v naslednje univerzitetne in nekatere visoko strokovne študijske programe in sicer:

Na šoli organiziramo predstavitve posameznih fakultet, tako da imajo dijaki možnost pridobiti čim več informacij glede nadaljevanja šolanja.

SPLOŠNI UČNI USPEH IN OCENE

Splošni učni uspeh ter ocene, pridobljene v tretjem in četrtem letniku, odločilno vplivajo na vpis na fakulteto. Na Državni izpitni center je treba poslati 12 ocen, ki jih dijak pridobi v 3. in 4. letniku. Ocene za 3. letnik: zaključene ocene petih predmetov mature, oceno pri tujem jeziku in oceno splošnega uspeha. Ocene za 4. letnik: zaključene ocene petih predmetov mature, oceno pri tujem jeziku in oceno splošnega uspeha. V prijavi k maturi dijak s svojim podpisom dovoli uporabo ocen pri vpisu na fakulteto. Nekatere fakultete (npr. Filozofska fakulteta: želijo pridobiti tudi ocene predmetov, ki jih kandidat ni opravljal na maturi. V tem primeru jim posredujemo tudi te, če jih je imel dijak v svojem predmetniku.)

Primer ocen, ki jih za vsakega dijaka pošljemo na Državni izpitni center. Ocene lahko vplivajo na vpis na želeno fakulteto:

Predmeti Ocene 3. letnik Ocene 4. letnik
Slovenščina 4 5
Matematika 4 5
Tuji jezik 3 5
Izbirni predmet 1 4 4
Izbirni predmet 2 4 5
Izbirni predmet 3* 3 5
Splošni učni uspeh 4 5