Gimnazija Nova Gorica

telefon: (05) 33-58-400
telefaks: (05) 33-58-420
splet: http://www.gimng.si

Sestanek o splošni maturi s starši in dijaki Gimnazije Nova Gorica

Kdo vodi splošno maturo? Ponovna prijava k izpitu
Priprava in predprijava k splošni maturi Ocenjevanje na maturi
Prijava k splošni maturi Pritožba kandidatov zoper oceno
Pregled maturitetnih predmetov Gimnazije Nova Gorica Zahteva za vpogled v izpitno polo
Izbira maturitetnih predmetov: Primeri izračunavanja točk za vpis
Predmeti skupnega in izbirnega dela mature Tabela za pretvorbo ocen
Ravni zahtevnosti Maturitetni koledar - rokovnik
Seminarske naloge in laboratorijske vaje Naslov Gimnazije Nova Gorica
  Naslov Državnega izpitnega centra

Predstavitvena datoteka za starše in kandidate: Program MS Power Point: Predstavitvena datoteka

Kdo vodi splošno maturo?

Za uspešno opravljeno splošno maturo so odgovorni strokovni organi zunaj in znotraj šole.
Za strokovno pripravo, organizacijo in izvedbo mature skrbijo naslednji maturitetni organi:

 

RMK RPK ŠMK ŠPK
Člani: najmanj 5 Člani: najmanj 5 Člani: najmanj 5 Člani: najmanj 3
Imenovanje: minister Imenovanje: minister Imenovanje: ravnatelj Imenovanje: ravnatelj
Sestava: Sestava: Sestava: Sestava:
predsednik predsednik predsednik predsednik
namestnik predsednika namestnik predsednika tajnik spraševalec
10 članov 10 članov člani (zunanji, notranji) član
Mandat: 4 leta Mandat: 4 leta Mandat: 1 leto Mandat: 1 leto

 

Zunaj šole: Znotraj šole:
Državni izpitni center - DIC Šolska maturitetna komisija - ŠMK
Republiška maturitetna komisija - RMK Šolske predmetne komisije - ŠPK
Republiške predmetne komisije - RPK  

Za izvedbo splošne mature na šoli je odgovoren ravnatelj Gimnazije Nova Gorica Andrej ŠUŠMELJ, prof., ki je hkrati tudi predsednik Šolske maturitetne komisije. Naloge v zvezi s splošno maturo (maturitetne prijave, računalniška obdelava podatkov, razporejanje kandidatov za pisne in ustne izpite, pripravljanje maturitetnega gradiva, obveščanje kandidatov in logistika z Državnim izpitnim centrom) je odgovoren tajnik ŠMK, Jurij KNEZ, prof..

Šolska maturitetna komisija v šolskem letu 2020/2021 je sestavljena iz naslednjih članov:

Funkcije članov šolske maturitetne komisije: Člani šolske maturitetne komisije:
Predsednik šolske maturitetne komisije ravnatelj Andrej ŠUŠMELJ, prof.
Tajnik šolske maturitetne komisije Jurij KNEZ, prof.
Član šolske maturitetne komisije Ines VIŽIN, prof.
Član šolske maturitetne komisije Jožica NUSDORFER, prof.
Zunanji član Zavoda za šolstvo RS enota Nova Gorica lahko bo naknadno objavljen v mesecu aprilu
Zunanji član šolske maturitetne komisije - UNI v Ljubljani lahko bo naknadno objavljen v mesecu aprilu

V Šolski maturitetni komisiji sodelujejo tudi zunanji člani, ki praviloma prihajajo iz vrst univerzitetnih profesorjev, kar omogoča večjo povezanost med gimnazijami in različnimi fakultetami ter strokovnimi institucijami, ki se ukvarjajo z izobraževanjem.

Priprava in predprijava k maturi

Dijaki, ki so se vpisali na gimnazijo v šolskem letu 1996/1997 in kasneje morajo obvezno opravljati maturo.

Predprijava k maturi je temelj za pripravo predmaturitetnih preizkusov, hkrati pa je tudi priprava podatkov na maturo. Predmaturitetni preizkusi so se opravljali samo iz predmetov skupnega dela mature, ki so se vsako leto izmenjevali po naslednjem vrstnem redu:

slovenščina (SLO)
matematika (MAT)
tuji jeziki (ANG, FRA, ITA, NEM, ŠPA, RUS) - predmet, ki ga je kandidat napisal na 3. mesto

Od šolskega leta 2012/2013 dalje ni več obveznih predmaturitetnih preizkusov (PMP)!
Šolska maturitetna komisija Gimnazije Nova Gorica se je odločila, da kljub temu nadaljujemo več letno tradicijo pisanja PMP tudi v tem šolskem letu. Na Državnem izpitnem centru naročimo izpitno gradivo, ki ga bodo kandidati pisali v okviru rednih ur pri posameznih predmetih. Termin pisanja bo odvisen od profesorjev, ki poučujejo maturitetne predmete. Predvidoma se bodo predmaturitetni izpiti pisali od meseca marca do maja. Izjema so predmeti višjega nivoja (matematika in tuji jeziki), ki jih bodo kandidati lahko pisali že konec meseca februarja ali začetku meseca marca. To pa zaradi tega, da se kandidati lahko laže odločijo za osnovno ali višjo raven zahtevnosti.
Namen pisnega preizkusa je v seznanitvi kandidatov z maturitetnim izpitnim redom, maturitetnimi obrazci, listi za odgovore, ocenjevalnimi obrazci, šiframi kandidatov, ocenjevanjem na maturi ...
Cene izpitnih pol so zelo različne, vendar bo komplet 5 izpitnih pol stal starše med 8 € in 12 €, odvisno od predmeta. Na primer pri geografiji, zgodovini in umetnostni zgodovini so izpitnim polam dodane tudi barvne priloge, zato je cena teh izpitnih pol nekoliko višja.

Prijava k maturi

Kandidatu mora šola, na kateri je vpisan oziroma na kateri je končal zadnji letnik izobraževanja, zagotoviti opravljanje mature. Kandidat se prijavi k opravljanju mature s prijavnico DZS 1,220 na šoli, na kateri bo opravljal maturo. Na Gimnaziji Nova Gorica opravimo skupinsko prijavo na maturo po posameznih maturitetnih razredih splošne gimnazije (4A, 4B, 4C, 4D, 4E), likovne gimnazije (4F) in dramsko-gledališke gimnazije (4G) ter maturitetnega tečaja (5MT). Rok prijave na splošno maturo določa Pravilnik o maturi in maturitetni koledar, vendar je ta rok najkasneje 45 dni pred začetkom spomladanskega roka in najkasneje 30 dni pred začetkom jesenskega roka. Predvidevamo, da bomo prijavo za spomladanski rok mature opravljali 3 teden v mesecu marcu, in sicer od 19. do 30. marca, prijavo za jesenski rok pa med 1. junijem in 13. julijem.

Vsi kandidati opravljajo splošno maturo v enem izpitnem roku, razen v izjemnih primerih, kot jih določa Pravilnik o maturi. Kandidat, ki ima trajne okvare čutil ali kakršnekoli motorične okvare, kar zahteva posebno preverjanje znanja, mora to sporočiti svojemu razredniku ali tajniku ŠMK. Prav tako mora v prijavi k maturi to posebno navesti in poleg prijave predložiti tudi zdravniško spričevalo, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev. Rok oddaje vseh dokumentov je do 15. novembra v tekočem šolskem letu.
Splošno maturo lahko v dveh delih opravljajo tudi kandidati, ki so vrhunski športniki in imajo zelo visoke uvrstitve na državnih, mednarodnih, evropskih ali svetovnih prvenstvih. Ti kandidati morajo ŠMK predložiti prošnjo, soglasje športne panožne zveze in Olimpijskega komiteja Slovenije, kjer je kandidat registriran kot vrhunski športnik. Na podlagi vseh predpisanih dokazil lahko DKSM dovoli kandidatu opravljanje SM v dveh delih, s priznanjem za nazaj. Vendar pa to pravilo, zato priporočamo, da VSI kandidati opravljajo SM v celoti že v spomladanskem izpitnem roku!
Kandidat mora pisno preklicati prijavo k maturi najkasneje 5 dni pred začetkom izpitnega roka z obrazcem DZS 1,221 ali preko elektronske pošte. V tem primeru dobi na svoj e-naslov obrazec odjave od SM, s katerim lahko v primeru plačila SM na Državnem izpitnem centru ali šoli uveljlavljajo pravico do vračila zneska za splošno maturo.

Kandidat mora poleg prijave na maturo obvezno priložiti tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature:

spričevalo 3. letnika srednje šole
spričevalo 4. letnika srednje šole
ostala dokazila ...
odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi zahtevami - izda Zavod za šolstvo RS
zdravniška dokazila (ne opravičilo)
dokazila o mednarodni prireditvi
dokazila o mednarodni športni prireditvi oziroma olimpijadi

Kandidat, ki v roku (vsaj 5 dni pred pričetkom mature) ne predloži dokazil, nima pravice pristopiti k maturi !!!

Pregled maturitetnih predmetov, ki jih kandidati lahko opravljajo na gimnaziji Nova Gorica:

Kandidati lahko opravljajo maturo iz petih (5) ali šestih (6) predmetov. Pri tem so trije (3) predmeti iz skupnega dela in dva (2) oziroma trije (3) predmeti iz izbirnega dela mature.

Predmeti skupnega dela mature: Oznake: Predmeti izbirnega dela mature: Oznake:
Slovenščina SLO Tuji jeziki: TUJ
Matematika MAT Fizika FIZ
Tuji jeziki:   Kemija KEM
angleščina ANG Geografija GEO
francoščina FRA Filozofija* FIL
italijanščina ITA Psihologija* PSI
nemščina NEM Sociologija* SOC
ruščina RUS Zgodovina ZGO
španščina ŠPA Umetnostna zgodovina UZG
    Likovna teorija LIT
    Italijanščina* ITA
    Informatika* INF

** Zgodovina in teorija drame in gledališče (DRA) je predmet, ki s izvaja samo na gledališki gimnaziji, zato je potrebno zelo natančno pregledati predmetni izpitni katalog - PIK, v katerem je natančno navedeno s katerimi predmeti se izključuje.


Pri predmetih izbirnega dela mature lahko kandidat izbere dva predmeta (v primeru opravljanja mature iz petih predmetov) ali največ 3 predmete (v primeru opravljanja mature iz šestih predmetov). Pri tem veljajo nekatere omejitve:

* Kandidat lahko izbere samo 1 predmet izmed predmetov filozofija (FIL), psihologija (PSI) in sociologija (SOC).
* Kandidat lahko izbere samo 1 predmet izmed predmetov
informatika (INF) in italijanščina (ITA).


Maturitetni predmeti: Oznaka Interni del SM Delež pisne ocene Delež ustne ocene Delež ocene vaj ali seminarskih nalog
Slovenščina SLO  

 
Matematika MAT   80% 20%  
Angleščina ANG   80% 20%  
Francoščina FRA   80% 20%  
Italijanščina ITA   80% 20%  
Nemščina NEM   80% 20%  
Biologija BIO laboratorijske vaje 80%   20%
Fizika FIZ laboratorijske vaje 80%   20%
Geografija GEO terenske vaje - ekskurzija 80%   20%
Kemija KEM laboratorijske vaje 80%   20%
Filozofija FIL seminarska naloga 80%   20%
Psihologija PSI seminarska naloga 80%   20%
Sociologija SOC seminarska naloga 80%   20%
Zgodovina ZGO ekskurzija, zgodovinski viri 80%   20%
Umetnostna zgodovina UZG   80% 20%  
Likovna teorija LIT   80% 20%  
Informatika INF projektna naloga 80%   20%

Ravni zahtevnosti

Materni jezik - slovenščina (SLO) opravljajo vsi kandidati vedno na višji ravni zahtevnosti!
Matematiko in tuje jezike (ANG, FRA, NEM, ITA, ŠPA, RUS) iz skupnega dela mature in tuje jezike (ANG, FRA, NEM, ITA, ŠPA, RUS) iz izbirnega dela splošne mature, lahko kandidati opravljajo na osnovni ali višji ravni zahtevnosti, vse ostale predmete pa le na osnovni ravni zahtevnosti.
Profesorji matematike in tujih jezikov posredujejo dijakom natančne informacije o tem, katera dodatna snov je v tekočem šolskem letu predpisana na višjem nivoju. Rezultati zadnjih let na Gimnaziji v Novi Gorici kažejo, da so dijaki, ki so se odločili za višji nivo, praviloma zelo uspešni. Maturantom zato priporočamo, da se temeljito pripravijo in odločijo za višji nivo mature, saj je le to zagotovilo za uspeh pri vpisu na želeno fakulteto, kjer veljajo omejitve vpisa. Odločitev o izbiri, pa je odvisna od vsakega posameznika ...
Kandidat lahko opravlja na višji ravni zahtevnosti poleg slovenščine še največ dva (2) predmeta.
Kandidat lahko opravlja izpite iz izbirnih predmetov tudi iz predmetov za katere šola ne izvaja priprav in maturitetnega izpita, če mu to dovoli ŠMK izbrane šole.
Dijaki Gimnazije Nova Gorica so v preteklih letih že opravljali splošno maturo iz naslednjih predmetov:

glasba (Srednja glasbena in baletna šola (Koper, Ljubljana, Velenje)
ekonomija (Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica)
računalništvo (Šolski center Nova Gorica)
elektrotehnika (Šolski center Nova Gorica)

Seminarske naloge in laboratorijske vaje

Kandidati lahko pri izbirnih predmetih izdelajo seminarsko nalogo ali opravijo laboratorijske vaje. Te naloge oceni mentor na šoli in predstavljajo do 25% točk pri določenem izpitu. Pri izbirnih predmetih, razen pri umetnostni zgodovini (UZG) tudi ni ustnih izpitov.

Seminarske naloge

Kandidati lahko izdelajo seminarsko nalogo pri naslednjih predmetih:

Predmeti, kjer se lahko izdela seminarska naloga Minimalne zahteve pri realizaciji seminarskih nalog
Filozofija Izdelana naloga mora obsegati med 3.000 do 3.500 besed.
Psihologija Naloga je lahko teoretična ali empirična in preverja sposobnost načrtovanja raziskovalnega dela, poznavanja metodologije ter sposobnost interpretacije in predstavitve rezultatov raziskovanja.
Sociologija Preverja se sposobnost kandidata, ali zna izdelati načrt naloge, izbrati vire, jih primerjati in interpretirati ter ali zna razčleniti snov, jo primerno ubesediti in oblikovati sklepe.
Informatika Naslov teme je objavljen v predmetnem izpitnem katalogu - PIK.

Kandidati lahko izdelajo laboratorijske vaje pri naslednjih predmetih:

Laboratorijske vaje

Predmeti, kjer se lahko izdela laboratorijske vaje Minimalne zahteve pri realizaciji laboratorijskih vaj
Biologija Kandidat mora dokazati, da zna uporabljati opremo, zapisati in obdelati ter interpretirati rezultate.
Fizika Kandidat mora dokazati, da zna uporabljati opremo, zapisati in obdelati ter interpretirati rezultate.
Kemija Kandidat mora dokazati, da zna uporabljati opremo, zapisati in obdelati ter interpretirati rezultate.
Geografija Kandidati opravijo geografske - terenske vaje in se udeležijo ekskurzije.
Zgodovina Kandidat opravi notranji del pri pouku pod mentorjevim vodstvom.

Ponovna prijava k izpitu

Kandidati se na popravo ali izboljšanje ocene prijavijo z obrazcem DZS 1,222. Raven zahtevnosti je v obeh primerih neodvisna od ravni zahtevnosti, ki jo je kandidat izbral v svoji prvi prijavi k maturi. Obvezno pa mora izbrati predmet, ki ga je prijavil v prvi prijavi k maturi.
Kandidat, ki je bil na maturi neuspešen pri enem ali dveh predmetih lahko popravlja ocene, in sicer jih mora obvezno popraviti najkasneje v 2 letih od začetne prijave k maturi. To npr. pomeni, da kandidat, ki se je prijavil k opravljanju mature v juniju 2020, mora maturo obvezno končati v juniju 2022.
Kandidat, ki je bil na maturi uspešen in želi izboljševati ocene, lahko samo enkrat izboljšuje ocene, pri enem ali pri vseh predmetih, ki jih je opravljal na maturi. Kandidati, ki izboljšujejo ocene, so praviloma zelo uspešni na jesenskem roku mature, saj se napravi Gaussova porazdelitev glede na populacijo kandidatov, ki maturo opravlja jeseni, to pa pomeni, da so v večini primerov na jesenskem roku kandidati, ki niso uspeli priti na maturo v spomladanskem roku, zato imajo kandidati ki želijo izboljševati ocene velike prednosti. Vendar se v zadnjih letih to nesorazmerje prilagodi z nekoliko težjimi nalogami na jesenskih rokih mature.


Ocenjevanje na maturi

Ocenjevalna lestvica na maturi je petstopenjska in obsega naslednje ocene:

odlično (5) prav dobro (4) dobro (3) zadostno (2) nezadostno (1)

Pisne izdelke ocenjujejo zunanji ocenjevalci. Zunanji ocenjevalci so praviloma srednješolski profesorji z dolgoletnimi izkušnjami pri poučevanju maturitetnega predmeta v srednji šoli (najmanj 5 let) ali višje šolski in univerzitetni profesorji.
Pisni izdelek oceni zunanji ocenjevalec. Državni izpitni center (DIC) v nadaljevanju napravi vzorčenje pisnih izdelkov in določi mejne vrednosti za posamezni maturitetni izpit. Pisne izdelke, ki so blizu mejne vrednosti, (npr. +/- 1 %) potem dodatno oceni še drugi neodvisni zunanji ocenjevalec. Pri pisnih izpitih, kjer npr. dijaki pišejo esej (SLO, TUJ, FIL, PSI, SOC...), so vsi izdelki praviloma ocenjeni 2 krat.
Splošni uspeh pri maturi se izraža v točkah kot vsota ocen iz maturitetnih predmetov. Pri predmetih opravljenih na višji ravni zahtevnosti se vsoti prišteje dodatno število točk, in sicer po naslednjem kriteriju: 

Oceni izpitom višjega nivoja se točke dodajo takole:
zgornji polovici ocene odlično (5) + 3 točke
ocenama iz spodnje polovice ocene odlično (5) in zgornje polovice ocene prav dobro (4) + 2 točki
ocenama iz spodnje polovice ocene prav dobro (4) in zgornje polovice ocene dobro (3) + 1 točka

Ocene se glede na odstotke dosežene pri pisnem izpitu določijo po vnaprej določenem naslednjem kriteriju:
50 %: zadostno (2)
62 %: dobro (3)
74 %: prav dobro (4)
86 %: odlično (5)

Za zgornjo in spodnjo polovico ocene lahko veljajo naslednje odstotne točke:
65 %: 3 + 1 točka
74 %: 4 +
1 točka
81 %: 4 +
2 točki
88 %: 5 +
3 točke

Kandidat je opravil maturo, če je pri vseh maturitetnih predmetih dosegel pozitivno oceno.
Maksimalno število točk na maturi je lahko 34 točk (3 * 5 + 3 točke + 2 * 5 točk).
Minimalno število točk na maturi je 10 točk (5 * 2 točki).
To pomeni, da mora kandidat, ki je izbral šest predmetov na maturi, imeti pozitivne ocene iz vseh predmetov.

Razlaga 40. člena Pravilnika o maturi: (Zgled 1)
Kandidat, ki je pri enem izmed predmetov skupnega dela mature dosegel najmanj 80 % točk, potrebnih za pozitivno oceno, je pri tem predmetu pozitivno ocenjen, če je pri ostalih predmetih iz katerih je opravljal maturo, ocenjen pozitivno in je vsaj pri dveh izmed njih dosegel oceno dobro (3).

Kandidat Janez Maturant je na maturi dosegel naslednje rezultate:

Predmet Ocena Odstotki Točke
Slovenščina 4 85 % 4+2
Matematika 2 40 % 2
Angleščina 2 67 % 2
Zgodovina 3 58 % 3
Geografija 2 46 % 2

*** Kandidat Janez Maturant je iz predmeta matematika (osnovna raven) ocenjen pozitivno!

Kandidat Janez Maturant je na maturi dosegel naslednje rezultate:

Predmet Ocena Odstotki Točke
Slovenščina 4 85 % 4+2
Matematika 2 40 % /
Angleščina 2 67 % 2
Zgodovina 2 38 % 2
Geografija 2 46 % 2

*** Kandidat Janez Maturant je iz predmeta matematika (osnovna raven) ocenjen negativno!

Razlaga 40. člena Pravilnika o maturi: (Zgled 2)

Kandidat, ki je pri enem izmed predmetov izbirnega dela mature dosegel najmanj 80 % točk, potrebnih za pozitivno oceno, je pri tem predmetu pozitivno ocenjen, če je pri ostalih predmetih iz katerih je opravljal maturo, ocenjen pozitivno in je vsaj pri enem izmed njih dosegel oceno dobro (3).

Kandidat Janez Maturant je na maturi dosegel naslednje rezultate:

Predmet Ocena Odstotki Točke
Slovenščina 4 80 % 4+2
Matematika 2 45 % 2
Angleščina 2 67 % 2
Zgodovina 3 58 % 3
Geografija 2 40 % 2

*** Kandidat Janez Maturant je iz predmeta geografija ocenjen pozitivno!

Kandidat Janez Maturant je na maturi dosegel naslednje rezultate:

Predmet Ocena Odstotki Točke
Slovenščina 4 80 % 4+2
Matematika 2 45 % 2
Angleščina 2 67 % 2
Zgodovina 2 45 % 2
Geografija 2 40 % /

*** Kandidat Janez Maturant je iz predmeta geografija ocenjen negativno!


Pritožba kandidatov zoper oceno

Kandidat ima pravico vložiti pritožbo zoper izpitno oceno na Republiško maturitetno komisijo (RMK) v treh dneh po objavi rezultatov.
Državni izpitni center - DIC odloči o pritožbi brž ko je to mogoče, vendar najkasneje v enem mesecu, od dneva pritožbe.
Važno opozorilo za kandidate, ki so bili na spomladanskem roku mature neuspešni:

Kandidat, ki se samo pritoži na oceno in čaka na odgovor DIC-a, ki je lahko dolg tudi do 30 dni, mora obvezno skupaj s pritožbo oddati tudi prijavo na jesenski rok mature, ki jo vedno lahko prekliče vsaj 2 dni pred začetkom mature. V nasprotnem primeru, če  DIC ne ugodi njegovi pritožbi, zamudi 30 dnevni rok za oddajo prijave na jesenski rok mature. V času šolskih počitnic bo šola odprta samo še dan po objavi rezultatov, in sicer med 8:00 in 10:00 uro.


Zahteva za vpogled v izpitno polo

Kandidat lahko v treh dneh (3 dni) po objavi rezultatov pisno zahteva, da mu DIC omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo:

izpitno polo
list za odgovore
ocenjevalni list
pravilne rešitve nalog in
priloži pisno razlago izračuna pisne ocene.

Stroškov vpogleda v izpitno dokumentacijo NI!
Kandidat lahko po vpogledu v izpitno dokumentacijo vloži naslednja ugovora:

ugovor glede na način izračuna izpitne ocene (strošek 6,00 €)
ugovor na izpitno oceno (strošek 33,00 €)

Kandidat mora zahtevi obvezno predložiti tudi dokazilo o plačilu stroškov vpogleda. Višina stroškov se lahko spreminja!


Primeri izračunavanja točk za razvrščanje v visokošolske študijske programe

Visokošolska prijavno-informacijska služba v skladu z določili Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 68/96) izračunava točke, na osnovi katerih razvršča kandidate v študijske programe. Napravili bomo izjemne primere za vpis kandidatov na fakultete, saj praviloma v največ primerih velja razmerje 60 % (matura) in 40 % (20 % splošni uspeh 3. letnik in 20 % splošni uspeh 4. letnik) Kandidati so se prijavili na naslednje šole, kjer npr. velja omejitev vpisa:

Visoka upravna šola - smer javna uprava
Medicinska fakulteta - medicina
Fakulteta za arhitekturo

Visoka upravna šola - smer javna uprava

Delež v % - fakultete z omejitvami vpisa %
splošna (SM) ali poklicna matura (PM) 60 %
splošni uspeh 3. letnik in 4. letnik 40 %

Kandidat je končal zaključni izpit (ZI) in se z naslednjimi ocenami prijavil na VUŠ v Ljubljani.

Predmeti na ZI ali PM Ocena Uspeh v srednji šoli Skupaj
Slovenščina 3 3. letnik = 2 (zadosten)
Matematika 4 4. letnik = 3 (dober)
Zgodovina 2
Kemija 4
Izračun (vsota) točk 13 točk 5 točk
Pretvorba točk - tabela* 65 točk 50 točk
Pretvorba točk v % 60 % 40 % 65*60%+50*40% = 59 točk

Kandidat se je prijavil v visokošolski strokovni študijski program Javna uprava na Visoki upravni šoli. Srednjo šolo je končal z zaključnim izpitom s štirimi predmeti (Slovenščina 3, Matematika 4, Zgodovina 2 in Kemija 4). V tretjem letniku srednje šole je bil zadosten (2), v četrtem pa dober (3).
V Razpisu za vpis na univerze (objave MŠZŠ) je navedeno, da se v primeru omejitve vpisa izbira kandidate glede na uspeh pri zaključnem izpitu oziroma maturi (60 % točk) in splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku (40 % točk).

Izračun točk:
Vsota ocen na zaključnem izpitu je 3 + 4 + 2 + 4 = 13 točk. V tabeli za pretvorbo ocen 13 točkam v stolpcu; Zaključni izpit s štirimi predmeti" ustreza 65 točk v stolpcu Normirane vrednosti.
Vsota splošnih uspehov v 3. in 4. letniku je 2 + 3 = 5 točk. V tabeli za pretvorbo ocen 5 točkam v stolpcu "3. in 4. letnik (ali zaključni izpit z dvema predmetoma)" ustreza 50 točk v stolpcu "Normirane vrednosti".
Točke = 65 * 0,6 + 50 * 0,4 = 59 točk


Medicinska fakulteta - medicina

Delež v % - Fakultete z omejitvami vpisa %
matura 35%
splošni uspeh 3. letnik in 4. letnik 20%
MAT + tuj jezik + naravoslovni predmet 45%

Kandidat je končal maturo (M) in se z naslednjimi ocenami prijavil na Medicinsko fakulteto v Ljubljani.

Predmet Ocena Uspeh v srednji šoli Skupno število točk Izračun točk
Slovenščina 3 3. letnik = 3 (db)    
Matematika (V) 4+2 4. letnik = 4 (pdb) 80
Angleščina 5 70
Biologija 4   80  
Kemija 3      
Izračun (vsota) točk 21 točk 7 točk 70
Pretvorba točk tabela 85 točk 70 točk 85*35% + 70*20% + ...
Pretvorba točk v % 35 % 20 % 45 % 80*15% + 70*15% + 80*15% = 78,25 točk

Opomba: Test* pomeni upoštevanje točk: MAT + ANG + naravoslovni predmet.

Kandidat se je prijavil v univerzitetni študijski program: Medicina na Medicinski fakulteti. Srednjo šolo je končal z maturo (Slovenščina 3, Matematika 6, Angleščina 5, Biologija 4 in Kemija 3). V tretjem letniku srednje šole je bil dober (3), v četrtem pa prav dober (4).
V Razpisu za vpis je navedeno, da se v primeru omejitve vpisa izbira kandidate glede na uspeh pri maturi (35 % točk), splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku (20 % točk) ter uspeh pri posameznih predmetih mature (matematika, tuji jezik in boljši naravoslovni predmet, 45 %).

Izračun točk:
Vsota ocen na maturi je 3 + 6 + 5 + 4 + 3 = 21 točk.
V tabeli za pretvorbo ocen 21 točkam v stolpcu Matura ustreza 85 točk v stolpcu Normirane vrednosti.
Vsota splošnih uspehov v 3. in 4. letniku je 3 + 4 = 7 točk. V tabeli za pretvorbo ocen 7 točkam v stolpcu 3. in 4. letnik (ali zaključni izpit z dvema predmetoma) ustreza 70 točk v stolpcu Normirane vrednosti.
Ocena iz matematike je 6, iz angleščine 5 in iz biologije 4 (kemije ne upoštevamo, ker je ocena nižja kot pri biologiji). Matematika in angleščina se preračunavata po lestvici 2-8 (ker kandidat lahko na maturi opravlja predmet na osnovni ali višji ravni), biologija pa po lestvici 2-5 (ker biologije ni mogoče opravljati na višji ravni).
V tabeli za pretvorbo ocen 6 točkam v stolpcu [Lestvica 2-8] ustreza 80 točk v stolpcu Normirane vrednosti, 5 točkam v stolpcu [Lestvica 2-8] ustreza 70 točk v stolpcu Normirane vrednosti, 4 točkam v stolpcu [Lestvica 2-5] ustreza 80 točk v stolpcu Normirane vrednosti.
Točke = 85 * 0,35 + 70 * 0,2 + 80 * 0,15 + 70 * 0,15 + 80 * 0,15 = 78.25 točk


Fakulteta za arhitekturo

Delež v % - Fakultete z omejitvami vpisa %
matura 10%
splošni uspeh 3. letnik in 4. letnik 10%
preizkus nadarjenosti 80%

Kandidat je končal splošno maturo (M) in se z naslednjimi ocenami prijavil na Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani.

Predmet na ZI Ocena Uspeh v srednji šoli Test * Skupno število točk
Slovenščina 4 3. letnik = 3 (db) 60  
Matematika 4 4. letnik = 3 (db) 60  
Angleški jezik 3   60  
Biologija z ekologijo 4  
Kemija 3      
Izračun (vsota) točk 17 točk 6 točk 26 točk  
Pretvorba točk - tabela* 67,5 točk 60 točk 55,78 67,5 * 10 % + 60 * 10 % + ...
Pretvorba točk v % 10% 10% 80% 55,79 * 80 % = 57,38 točk

Opomba: Test* pomeni Test nadarjenosti kandidata, kjer je dosegel 26 točk od 40 možnih točk.

Izračun točk je nekoliko bolj zapleten pri programih, ki izvajajo preizkuse nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti. Vzemimo primer kandidata, ki se je prijavil v univerzitetni študijski program Arhitektura. Maturo je opravil s 17 točkami, v 3. in 4. letniku je bil splošni uspeh dober (3). Na preizkusu nadarjenosti je dosegel 26 točk od 40 možnih. Preizkus nadarjenosti uspešno opravijo vsi, ki so dosežejo vsaj 21 točk (minimum).
V Razpisu za vpis je navedeno, da se v primeru omejitve vpisa izbira kandidate glede na uspeh pri maturi (10 % točk), splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku (10 % točk) ter uspeh pri preizkusu nadarjenosti (80 % točk).

Izračun točk:
Vsota ocen na maturi je 17 točk. V tabeli za pretvorbo ocen 17 točkam v stolpcu Matura ustreza 67,5 točk v stolpcu Normirane vrednosti.
Vsota splošnih uspehov v 3. in 4. letniku je 3 + 3 = 6 točk. V tabeli za pretvorbo ocen 6 točkam v stolpcu 3. in 4. letnik (ali zaključni izpit z dvema predmetoma) ustreza 60 točk v stolpcu Normirane vrednosti (%).
Točke za preizkus nadarjenosti izračunamo po naslednji formuli:

T=40+60*((u-m)/(M-m))
   
T točke preizkusa nadarjenosti
u število točk, ki jih je kandidat dobil na preizkusu nadarjenosti
M največje število točk na preizkusu nadarjenosti (maksimum)
m najmanjše število točk, s katerim je kandidat še opravil preizkus nadarjenosti (minimum)

Točke = 67,5 * 0,1 + 60 * 0,1 + 55,79 * 0,8 = 57,38 točk

Tabela za pretvorbo ocen


Matura
(SM in MM)
ZI ali PM Uspeh 3. letnik SŠ
Uspeh 4. letnik SŠ
Lestvica
2 - 8
Lestvica
2 - 5
Absolutna
lestvica (%)
Normirane
vrednosti (%)
34 23 10 8 5,0 100,0 100,0
33 98,6 99,2
32 97,2 98,3
31 95,8 97,5
30 94,5 96,7
29         93,1 95,8
28         91,7 95,0
27         90,0 94,0
26         88,3 93,0
25         86,7 92,0
24         85,0 91,0
23 18 9 7 4,5 83,3 90,0
22         79,1 87,5
21 17       75,0 85,0
20 16 8 6 4,0 66,7 80,0
19 15       58,3 75,0
18 14 7 5 3,5 50,0 70,0
17         45,8 67,5
16 13       41,7 65,0
15 12 6 4 3,0 33,3 60,0
14 11       25,0 55,0
13 10 5 3 2,5 16,7 50,0
12         12,5 47,5
11 9       8,3 45,0
10 8 4 2 2,0 0 40,0

Legenda k tabeli:
SM - splošna matura
PM- poklicna matura
MM - mednarodna matura
ZI -
zaključni izpit


Naslov Gimnazije Nova Gorica Naslov Državnega izpitnega centra - Ljubljana
Gimnazija Nova Gorica
Delpinova ulica 9

5000 Nova Gorica


telefon: (05) 33-58-400
telefaks: (05) 33-58-420
Državni izpitni center - DIC
Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana


telefon: (01) 54-84-600
telefaks: (01) 54-84-601